เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):
- เข้าใจและเห็นคุณค่าความสำคัญของพลังงานทดแทน อีกทั้งสามารถผลิตพลังงานทดแทนจากทรัพยากรใกล้ตัวที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- สามารถนำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน รวมทั้งวิธีการประหยัดหรือลดการใช้พลังงานไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

Week11

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 11:  นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
11

25 - 29
..
2559

โจทย์ :การสรุป/ถ่ายทอดและนำเสนอหน่วยที่ได้เรียนรู้
Key Questions :
- นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างไร ด้วยวิธีการใดบ้าง?
- การเตรียมนำเสนอผลงานของนักเรียน เกิดปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ เพราะเหตุใด และมีวิธีแก้ไขอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin  แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้ไข
Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผย แพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย พลังงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
Mind Mapping สรุปความเข้าใจหลังการเรียนรู้
Show and Share นำเสนอชิ้นงาน  และแสดงละคร
Blackboard  Share ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนตลอดทั้ง Quarter
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ผลงานต่าง ๆ ที่นักเรียนนำเสนอ
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

จันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง ในหน่วยพลังงาน?”
เชื่อม :
นักเรียนนำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นคำถาม ผ่านเครื่องมือ (Round Robin)
ใช้ :
นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เป็นการสรุปองค์ความรู้ความเข้าใจใน Quarter.1 ในรูปแบบ mind mapping
อังคาร( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าการเรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter นักเรียนสามารถตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้ :
นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
พุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดจากการเรียนรู้หน่วย พลังงานนักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างไร ด้วยวิธีการใดบ้าง?
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ผ่านเครื่องมือ (Round Robin)
- นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสามารถและความถนัดในการถ่ายทอด/เผยแพร่องค์ความรู้ความเข้าใจ เช่น การแสดงละคร การนำเสนอด้วยคำพูด การนำเสนอด้วยภาพ เป็นต้น
ใช้ :
- นักเรียนลงมือฝึกซ้อมในแต่ละกลุ่มตามที่ได้จัดแบ่งไว้ในข้างต้น
- ร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยน สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมและสิ่งที่ดีแล้วจากการซักซ้อมการนำเสนอ
พฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะทำอย่างไรให้การนำเสนอองค์ความรู้ให้น่าสนใจและผู้ชมได้รับประโยชน์มากที่สุด
เชื่อม :
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ผ่านเครื่องมือ (Round Robin)
ใช้ :
- นักเรียนลงมือฝึกซ้อมในแต่ละกลุ่มตามที่ได้จัดแบ่งไว้
- ครูและนักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยน สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมและสิ่งที่ดีแล้วจากการซักซ้อมการนำเสนอ
ศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “จากการเรียนรู้หน่วยพลังงาน นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม?”
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้ดีแล้ว และอะไรที่ตนเองต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วยพลังงาน
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยน คำถาม ข้อสงสัยจากสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วย พลังงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
ใช้:
- นักเรียนลงมือประเมินตนเองลงในกระดาษ A4
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย

ภาระงาน
ฝึกซ้อมการสรุป/ถ่ายทอดและนำเสนอหน่วยที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วย พลังงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

ชิ้นงาน
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ในรูปแบบ mind mapping
- เขียนสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10


ความรู้
นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนการแสดงละครจากบทความความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวข้องกับวิถีการใช้ชีวิตได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น อย่างไม่มีอคติ เช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- มีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา
- มีจิตอาสาในการทำงาน มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย
ภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์


1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของ Quarter1 ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.5 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสรุป/ถ่ายทอดและนำเสนอหน่วยที่ได้เรียนรู้ Energy for life พลังงานเพื่อชีวิต ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างไร ด้วยวิธีการใดบ้าง?”นักเรียนแต่ละคนพูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ นักเรียนรวมกลุ่มกันขมวดหัวข้อที่ได้เรียนรู้ใน Quaretr1 และแบ่งหน้าที่กันในการนำเสนอหน่วยการเรียนรู้ในรูปแบบละคร จากนั้นพี่ๆช่วยกันเขียนบทและซ้อมการแสดงละครหลังจากที่ซ้อมการแสดงเสร็จครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาปรับปรุง
  พี่น้ำมนต์:เราต้องกล้าแสดงออกค่ะครูและทำให้เต็มที่
  พี่น้ำอ้อย:เวลาเราแสดงเราต้องเล่นให้สมบทบาทค่ะครูเพราะถ้าเราเล่นไม่สมบทบาทก็จะทำให้ไม่น่าสนใจ
  พี่สุเอก:กลุ่มผมอยากให้มีมุกตลกด้วยครับเพราะจะทำให้เรื่องสนุกไม่น่าเบื่อด้วยครับ
  หลังจากพูดคุยสนทนาเสร็จพี่ๆป.5 แต่ละคนช่วยกันจัดบรรยากาศห้องให้เป็นนิทรรศการ Energy for life พลังงานเพื่อชีวิต พอถึงวันนำเสนอถ่ายทอดความรู้พี่ๆป.5 แต่ละคนต่างก็ตั้งใจแสดงละครหลังจากที่นำเสนองานเสร็จครูและพี่ๆป.5 นั่งล้อมวงเป็นวงกลมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาปรับปรุง ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของพี่ๆป.5 นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ