เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):
- เข้าใจและเห็นคุณค่าความสำคัญของพลังงานทดแทน อีกทั้งสามารถผลิตพลังงานทดแทนจากทรัพยากรใกล้ตัวที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- สามารถนำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน รวมทั้งวิธีการประหยัดหรือลดการใช้พลังงานไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

Week4

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 4 : นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถผลิตพลังงานทดแทนจากไบโอดีเซลได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
4
6 - 10
มิ..
2559


โจทย์ : การผลิตไบโอดีเซล
Key  Questions :
- นักเรียนคิดว่าการทำไบโอดีเซลมีกระบวนการอย่างไรบ้าง
- ไบโอดีเซลมีความสำคัญอย่างไรบ้าง?
- นักเรียนคิดว่าประเทศของเรามีการใช้ไบโอดีเซลในปริมาณมากหรือน้อย เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำไบโอดีเซล?
เครื่องมือคิด :
Round Robin แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นคำถามที่ครูถาม
ความเข้าใจเกี่ยวความสำคัญของไบโอดีเซล
Card and Chart ความเข้าเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
 Wall  Thinking  ชิ้นงาน Flow Chart สรุปความเข้าใจหลังผลิตไบโอดีเซล
Show and Share  นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- แหล่งข้อมูล
- ห้องสมุด
- Internet / Computer
จันทร์ ( 2 ชั่วโมง )        
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าการทำไบโอดีเซลมีกระบวนการอย่างไรบ้าง?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามข้างต้น
- นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มศึกษาการทำไบโอดีเซลอย่างละเอียดและนำมานำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
อังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “เราจะสามารถผลิตไบโอดีเซลได้อย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
พฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ก่อนที่เราจะเริ่มดำเนินการผลิตไบโอดีเซล เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
ใช้:
ครูและนักเรียนร่วมกันเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซล เช่น ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพการใช้งาน ฯลฯ
ศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำไบโอดีเซล?
เชื่อม :
- นักเรียนระดมความคิด แสดงความคิดเห็นร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
- แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านเครื่องมือ Card and Chart นำเสนอให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง เพื่อนๆ และคุณครูร่วมกันสะท้อนแสดงความคิดเห็น
ใช้:
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย เช่น Flowchart, Mind Mapping, การ์ตูนช่อง และบรรยาย

ภาระงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการทำไบโอดีเซล
- การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและความสำคัญของไบโอดีเซล

ชิ้นงาน
- Flow Chart สรุปความเข้าใจหลังผลิตไบโอดีเซล
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4
กิจกรรมคู่ขนาน
- การทำไบโอดีเซล
- การทำเตาเผาถ่านความรู้
นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถผลิตพลังงานทดแทนจากไบโอดีเซลได้

ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ในการออกแบบชิ้นงานในรูปแบบของ
Flow Chart  ,ละคร,นิทาน,ชาร์ตความรู้ จากข้อมูลที่ได้ศึกษา

คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย


ภาพกิจกรรม


ภาพชิ้นงาน

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีค่ะในสัปดาห์นี้พี่ป.5ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบวางแผนการเตรียมผลิตพลังงานงาน(น้ำมันไบโอดีเซล,เตาเผาถ่าน)ในวันจันทร์ครูให้นักเรียนนำเสนองานเกี่ยวกับพลังงานต่างๆ(ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว)หลังจากที่นำเสนอเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนจะวางแผนการผลิตพลังงานเพื่อนำมาใช้และทดแทนพลังงานที่มีอยู่อย่างไรโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม?”นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น2 กลุ่ม เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตพลังงาน
    กลุ่มพี่สุเอก:ผมได้โจทย์การผลิตพลังงานการทำเตาเผาถ่านให้เกิดควันน้อยที่สุดและมีความร้อนมากที่สุดครับตอนแรกพวกผมเดินสำรวจก่อนว่าบริเวณไหนจะใช้ทำเตาเผาถ่านได้และพวกผมได้ไปหาข้อมูลในห้องสมุดครับ พี่บาส:พอสำรวจเสร็จแล้วพวกผมก็ออกแบบเตาเผาถ่านและออกแบบวัสดุที่จะนำมาเผาถ่านครับ พี่อาร์ม:พวกผมออกแบบโดยเผาแกรบ รังผึ้ง ใบไผ่ ขี้เรื่อยผสมกันและยัดลงไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วเอาไปเผาครับ พี่เฟรม:ในวันเสาร์นี้พวกผมจะลองทำและเอามาในวันจันทร์ครับ
    กลุ่มพี่น้ำอ้อย: พวกหนูหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำพลังงานงานไบโอดีเซลให้ลึกและให้ละเอียดมากกว่าเดิมค่ะ พี่น้ำมนต์:เราแบ่งหน้าที่กันไปหาข้อมูลและไปเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ทำไบโอดีเซลในวันจันทร์ค่ะ พี่อั้ม:เราได้สถานที่ในการทำไบโอดีเซลที่ครัวเล็กค่ะ
    หลังจากที่แต่ละกลุ่มนำเสนองานของแต่ละกลุ่มเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อ“ทำไมต้องใช้สารดฟแตสเซียมไฮดรอกไซด์ในการทำไบโอดีเซล?” พี่สุเอก: อาจจะทำปฎิกิริยากันและให้น้ำมันเกิดการแยกชั้นครับ พี่มิ้นท์:อาจจะทำปฎิกิริยากับน้ำมันแล้วให้น้ำมันไม่หนืดค่ะ พี่อั้ม:อาจจะช่วยกำจัดแบคทีเรียในน้ำมันเพราะเราใช้น้ำมันเก่าในการทำค่ะ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อทำไมต้องใช้เอทานอลในการทำพี่น้ำอ้อย:เพราะเอทานอลช่วยให้ติดไฟหนูคิดว่าถ้าได้นำมาผสมกันแล้วจะให้เกิดพลังงานงานเผาไหมในรถยนต์ค่ะครู หลังจากพูดคุยสนทนาเสร็จครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ