เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):
- เข้าใจและเห็นคุณค่าความสำคัญของพลังงานทดแทน อีกทั้งสามารถผลิตพลังงานทดแทนจากทรัพยากรใกล้ตัวที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- สามารถนำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน รวมทั้งวิธีการประหยัดหรือลดการใช้พลังงานไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

Week2

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 2: สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอน
Week
Input
Process
Output
Outcome
2

23-27
..
2559
โจทย์ :  กระบวนการออกแบบและวางแผนการเรียนรู้
Key  Questions :
นักเรียนรู้และเข้าใจอะไรเกี่ยวกับพลังงานและพลังงาน?
 - นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้หน่วยใน Quarter1อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?
- นักเรียนจะออกแบบและวางเนื้อหา Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ?
- นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในสัปดาห์นี้?
เครื่องมือคิด :
Blackboard  Share ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
Round Rubin  ระดมความคิดเห็นทำปฏิทินการเรียนรู้
Mind  Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
Wall  Thinking ปฏิทินการเรียนรู้
Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

จันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :                                                                                               - ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาร่วมกันเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้และเข้าใจอะไรเกี่ยวกับพลังงานและพลังงาน?
เชื่อม :
- นักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็นร่วมกันโดยผ่านเครื่องมือคิด Blackboard  Share
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วยการเรียนรู้
- ครูให้การบ้าน โดยให้นักเรียนได้จัดเตรียมน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว เพื่อนำมาทำไบโอดีเซลในสัปดาห์ที่ 3         
อังคาร  ( 2 ชั่วโมง )                                     
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้หน่วยใน Quarter 1 อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?
เชื่อม :
- นักเรียนทุกคนระดมความคิด เพื่อทำปฏิทินการเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ในQuarter1
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่ในการออกแบบและลงมือทำปฏิทินการเรียนรู้ ลงในกระดาษ A3
พุธ ( 1 ชั่วโมง )
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้
พฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะออกแบบและวางเนื้อหา Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ?
เชื่อม :
นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ของตนเอง
ในรูปแบบ Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้
ศุกร์  ( 3 ชั่วโมง )
ชง  :                                                                                         
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในสัปดาห์นี้?
เชื่อม  :                                                                                     - นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
- นักเรียนทุกคน Show and Share นำเสนอชิ้นงาน Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้ของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ใช้ :                                                                                     
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2

ภาระงาน
นักเรียนพูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสิ่งที่ได้ดูและร่วมออกแบบวางแผนปฏิทินการเรียนรู้

ชิ้นงาน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2

ความรู้
สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอน

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- คิดจินตนาการเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้
พบเห็นสู่การเรียนวิชาโครงงาน  เช่น  เขียน
สิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิงได้
- มีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลาภาพกิจกรรม

ภาพชิ้นงาน
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ตัวอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พีๆป.5 ได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบวางแผนการเรียนรู้ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้หน่วยในQuarter1 อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?” นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ สิ่งที่รู้แล้วผ่านเครื่องมือคิด Think Pair Share และร่วมกันขมวดหัวข้อในการเรียนรู้เพื่อที่จะนำมาออกแบบวางแผนการทำปฎิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์ พร้อมนำเสนอปฎิทินการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิด Show and Share นักเรียนแต่ละคนช่วยกันตกแต่งป้ายหน่วยการเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนในรูปแบบ Mind Mapping จากนั้นครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้ นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ